top of page
The only sin that is not forgiving is a rejection of the word of God.

Đừng phạm tội

"Bạn có muốn tin những gì Kinh thánh nói

hoặc những gì bạn đã được dạy nó nói?"

1

“Tội lỗi dẫn đến sự chết là cố ý từ chối tin vào Chúa Cứu Thế Giê-xu, tuân theo mệnh lệnh của Đức Chúa Trời và yêu thương anh em mình.”

 

Tội lỗi duy nhất không được tha thứ là từ chối lời Chúa.

4Ai phạm tội cũng làm điều ác; tội lỗi là vô luật pháp.5 bạn biết rằng Ngài hiện ra để cất tội lỗi, trong Ngài không có tội lỗi.6KHÔNG ai ở trong hắn cứ phạm tội; không ai tiếp tục phạm tội đã nhìn thấy anh ta hoặc biết anh ta.7 chút children, đừng để ai lừa dối bạn.Ai thực hành điều công chính là người công chính, như người đó là người công chính. 8 Ai phạm tội thì thuộc về ma quỷ, vì ma quỷ đã phạm tội ngay từ đầu. Lý do Con Thiên Chúa xuất hiện là để tiêu diệt công việc của ma quỷ.9KHÔNG một người được Đức Chúa Trời sinh ra thực hành phạm tội, vì hạt giống của Đức Chúa Trời ở trong người ấy; và người ấy không thể tiếp tục phạm tội, vì người ấy đã được Đức Chúa Trời sinh ra. 10 Bởi điều này thì rõ ràng ai là con Thiên Chúa, ai là con của ma quỷ: ai không làm điều công chính là không thuộc về Thiên Chúa, ai không yêu thương anh em mình cũng vậy.

Yêu thương nhau

11 Đối vớiđây là thông điệp mà bạn đã nghe từ đầu, rằng chúng ta nên yêu thương nhau.12 chúng tôi không nên giống như Cain, người thuộc về ác quỷ và đã sát hại anh trai mình. Và tại sao anh ta giết anh ta? Bởi vì hành động của chính anh ta là xấu xa và anh trai anh ta là chính nghĩa.13 làm đừng ngạc nhiên nha anh em,c thế giới ghét bạn.14 Chúng ta biết mình đã thoát khỏi sự chết để đến với sự sống vì yêu thương anh em. Ai không yêu thì ở trong sự chết. 15 Mọi người ai ghét anh em mình là kẻ sát nhân, và bạn biết rằng không kẻ sát nhân nào có sự sống đời đời ở trong mình.

16 Bởiđiều này chúng ta biết được tình yêu thương, là Người đã hy sinh tính mạng vì chúng ta, và chúng ta cũng phải hy sinh tính mạng vì anh em.17Nhưng nếu ai có của cải thế gian, thấy anh em mình túng thiếu mà đóng lòng với người ấy, thì làm sao tình yêu Thiên Chúa ở lại trong người ấy? 18 Hỡi các con bé nhỏ, chúng ta đừng yêu mến bằng lời nói suông, nhưng hãy yêu thương bằng hành động và sự thật.

19 Bởiđiều này chúng ta sẽ biết rằng chúng ta thuộc về sự thật và trấn an lòng mình trước mặt Ngài; 20vì bất cứ khi nào lòng chúng ta lên án chúng ta, thì Đức Chúa Trời vĩ đại hơn lòng chúng ta, và Ngài biết mọi sự.21 Người Yêu Dấu, nếu lòng chúng ta không lên án chúng ta, chúng ta có niềm tin trước Chúa; 22bất cứ điều gì chúng tôi yêu cầu, chúng tôi nhận được từ anh ấy bởi vì chúng tôi giữ Vâng Đấng Christ và yêu thương nhau, như Ngài đã truyền cho chúng ta. 24 Ai giữ các điều răn của Ngài là ở trong Đức Chúa Trời  and Chúa trong anh. Bởi điều này, chúng ta biết rằng Ngài ở trong chúng ta, bởi Thánh Linh mà Ngài đã ban cho chúng ta.

Sau đây là danh sách những điều Kinh Thánh coi là gớm ghiếc:

 • Những thứ ô uế (Lê-vi Ký 7:21)

 • Bất cứ ai chạm vào vật gì ô uế—dù là đồ ô uế của con người hay thú vật ô uế hay bất kỳ sinh vật ô uế nào di chuyển trên mặt đất—và sau đó ăn bất kỳ loại thịt nào của của lễ thân hữu dành cho Đức Giê-hô-va đều phải bị khai trừ khỏi dân chúng.'”

 • Phong tục của dân ngoại (Lev. 18:30)

 • “Tất cả những hoạt động ghê tởm này đều được thực hiện bởi người dân của vùng đất mà tôi sẽ đưa các bạn đến, và đây là cách mà vùng đất này trở nên ô uế.

 • Thần tượng (2 Sử ký 15:8; 1 Phi-e-rơ 4:3)

 • Tội lỗi của con người (Thi thiên 14:1; 53:1)

 • Gian lận (Mi-chê 6:10)

 • Những linh hồn hư mất (Khải huyền 21:8)

 • Còn những kẻ hèn nhát, bất trung, đáng ghê tởm, sát nhân, gian dâm, phù phép, thờ thần tượng và mọi kẻ nói dối, thì phần của chúng sẽ là trong hồ có lửa và lưu huỳnh cháy bừng bừng, đó là cái chết thứ hai.”

 • Một người thẳng thắn (ngược lại; một người ngoảnh mặt đi (Pro. 3:32; 11:20)

 • Vẻ kiêu hãnh (Pro. 6:16-17)

 • Lưỡi dối trá (Châm ngôn 6:17; 12:22)

 • Những bàn tay làm đổ máu vô tội ((Pro. 6:17)

 • Lòng dạ mưu mô độc ác (Châm ngôn 6:18)

 • Đôi chân mau phạm tội (Pro. 6:18)

 • Nhân chứng gian nói dối (Châm ngôn 6:19)

 • Kẻ gieo bất hòa (Pro. 6:19)

 • Sự gian ác (Châm ngôn 8:7)

 • Cái cân hoặc cái cân sai (Pro. 11:1)

 • Của lễ của kẻ ác (Châm ngôn 15:8; 21:27)

 • Con đường của kẻ ác (Châm ngôn 15:9)

 • Ý tưởng của kẻ ác (Châm ngôn 15:26)

 • Lòng kiêu ngạo (Châm ngôn 16:5)

 • Xưng tội cho kẻ ác (Châm ngôn 17:15)

 • Lên án người công bình (Châm ngôn 17:15)

 • Thợ lặn, quả cân gian dối (Pro 20:10, 23)

 • Thợ lặn, biện pháp không trung thực (Pro. 20:10)

 • Từ chối nghe luật pháp (Châm ngôn 28:9)

 • Lời cầu nguyện của kẻ phản nghịch (Châm ngôn 28:9)

 • Ăn thịt của lễ cầu an vào ngày thứ ba (Lê-vi Ký 7:18)

 • Một số hành vi đồng giới (Lê-vi Ký 18:22; 20:13; Phục truyền luật lệ ký 23:18) See 

 • Lấy đồ trang sức của thần tượng khi bị phá hủy (Đnl 7:25-26)

 • Bất kỳ thực hành thần tượng nào (Phục truyền luật lệ ký 12:31; 13:14; 17:4; 18:9; 20:18; 29:17)

 • Dâng một con vật không hoàn hảo cho Đức Chúa Trời làm của lễ (Phục truyền Luật lệ Ký 17:1)

 • Bất cứ giao thông nào với ma quỷ (Đnl 18:7-12)

 • Mặc quần áo của người khác giới (Đnl 22:5)

 • Đưa kỹ nữ vào nhà Đức Chúa Trời (Đnl 23:18)

 • Tái hôn của những người bạn cũ (Đnl 24:1-4)

 • Lừa gạt người khác (Đnl 25:13-16)

 • Làm hình tượng/thần tượng (Đnl 27:15)

 • Thần tượng của Am-môn (1 Vua 11:5)

 • Các thần tượng của Mô-áp (1 Vua 11:7; 2 Vua 11:13)

 • Thần tượng của Zidon (2 Vua 23:13)

 • Những kẻ giả hình dâng hương (Ê-sai 1:13)

 • Ăn những thứ ô uế (Ê-sai 66:17)

 • Dâng người làm của lễ (Giê-rê-mi 32:35)

 • Trộm cướp (Ê-xê-chi-ên 18:6-13)

 • Giết người (Ê-xê-chi-ên 18:6-13)

 • Ngoại tình (Ê-xê-chi-ên 18:6-13)

 • Áp bức người khác, đặc biệt là người nghèo hoặc người yếu thế (Ê-xê-chi-ên 18:6-13)

 • Bạo lực (Ê-xê-chi-ên 18:6-13)

 • Phá vỡ lời thề (Ê-xê-chi-ên 18:6-13)

 • Cho anh em vay nặng lãi (Ê-xê-chi-ên 18:6-13)

 • Nằm với người đàn bà có kinh (Ê-xê-chi-ên 18:6-13)

 • Lòng chai đá (Ê-xê-chi-ên 18:6-13)

 • Sự bất công (Ê-xê-chi-ên 18:6-13)

 • Thờ phượng kẻ phản Chúa (Đa-ni-ên 11:31; 12:11; Ma-thi-ơ 24:15; 2 Th. 2:4; Khải huyền 13)

 • Loạn luân (Lev. 19:6-30)

 • Những điều con người quý trọng (Lc. 16:15)

 • Nhiều tội lỗi khác của các quốc gia (Lev. 18:26-29; Phục truyền luật lệ ký 18:9-12; 20:18; 29:17; 1 Ki. 14:24; 21:2, 11; 23:24; 2 Sử ký 28:3; 33:2; 34:33; 36:14; Ê-xê-chi-ên 7:3-20; 8:6-17; 16:2-58; 20:4-30; Khải huyền 17:4-5 )

bottom of page